#statut

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Mladi forum Socialnih demokratov (v nadaljevanju: Mladi forum SD) je avtonomna mladinska organizacija in gibanje, ki deluje v okviru Socialnih demokratov.

Mladi forum SD samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju politike Socialnih demokratov. Ima pravico do ločenega mnenja. Sklepi Socialnih demokratov, ki so v nasprotju z njegovo politiko, Mladega foruma SD ne zavezujejo.

Mladi forum SD deluje v skladu z načeli in vrednotami demokratičnega socializma.

Mladi forum SD se enakopravno vključuje v mednarodno mladinsko socialistično gibanje in sprejema vse obveznosti, ki iz tega izhajajo.

II. ČLANSTVO

2. člen

Član(ica) Mladega foruma SD je vsak(a), ki sprejema njegov manifest in statut ter podpiše pristopno izjavo.

Član(ica) Mladega foruma SD je lahko tudi nečlan(ica) Socialnih demokratov.

Članstvo v Mladem forumu SD je nezdružljivo s članstvom v mladinski organizaciji druge politične stranke ali s članstvom v politični stranki, ki niso Socialni demokrati.

Član(ica) Mladega foruma SD mora biti star(a) najmanj 15 let in mlajša/mlajši od 32 let.

Po dopolnjenem 32. letu starosti lahko posamezni(k/ca) postane častn(i/a) član(ica) Mladega foruma SD.

3. člen

Član(ica) Mladega foruma SD ima pravico:
• določati in uresničevati politiko Mladega foruma SD;
• delovati v njegovih aktivnostih;
• voliti in biti voljen(a) v vse organe Mladega foruma SD, razen v primerih, ki jih določa ta statut;
• biti obveščen(a) o dejavnostih Mladega foruma SD;
• dajati pobude in predloge organom Mladega foruma SD ter kritične pripombe, mnenja in stališča;
• odstopiti z voljene funkcije;• izstopiti iz Mladega foruma SD.

Organ Mladega foruma SD, kateremu je bila dana pobuda ali predlog s strani član(a/ice) mora o pobudi ali predlogu odločiti najkasneje na svoji prvi naslednji seji.

Pri udeležbi na aktivnostih, ki jih organizira Mladi forum SD, se smiselno upošteva enakopravna zastopanost spolov.
Pravico biti voljen(a) ima vsak(a) član(ica) Mladega foruma SD, ki na dan volitev še ni dopolnila 30. leta.

Član(ica) Mladega foruma SD ima dolžnost:
• da s svojim ravnanjem uveljavlja temeljne vrednote Mladega foruma SD in s tem krepi njegov ugled;
• da se ravna po Manifestu in Statutu Mladega foruma SD;
• da plačuje članarino.

Članarina je prihodek kluba, katerega član(ica) je posamezni(k/ca). Višino in način plačevanja članarine za tekoče leto določi na predlog Generalnega(ne) sekretarja(ke), Predsedstvo s sklepom.

4. člen

Članstvo v Mladem forumu SD preneha:
• z izstopom;
• z izključitvijo;
• z dopolnjenim 32. letom starosti;
• s smrtjo.

Uvedbo postopka za ugotavljanje odgovornosti lahko predlaga vsak klub Mladega foruma SD, organi Mladega foruma SD ali posamezni(a) član(ica) Mladega foruma SD v skladu s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme Predsedstvo. Postopek za ugotavljanje odgovornosti vodi Nadzorni odbor, ki lahko članstvo posameznika(ce) iz utemeljenih razlogov zamrzne, Predsedstvu pa lahko predlaga izključitev. O izključitvi odloča Predsedstvo. Razlogi za izključitev so nekorektno in nedemokratično vedenje, poudarjeno neskladje delovanja s tem Statutom in Manifestom ter izrazito škodovanje ugledu Mladega foruma SD. Postopek za ugotavljanje odgovornosti poteka na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejme Predsedstvo Mladega foruma SD.

5. člen

Mladi forum SD podeljuje svoja odlikovanja. Postopek vodi predsedstvo na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejeme Predsedstvo Mladega foruma SD.

III. ORGANIZIRANOST

i. Klubi in klubi v ustanavljanju

6. člen

Mladi forum SD je organiziran tako, da vzpodbuja iniciativnost član(a/ice), spoštuje avtonomijo klubov in omogoča njihovo medsebojno sodelovanje.

7. člen

Članice in člani Mladega foruma SD posamezne občine so povezani v klub. Klub lahko pokriva območje več občin. Na območju ene občine lahko deluje samo en klub Mladega foruma SD. Za ustanovitev kluba je potrebnih najmanj 5 članic oziroma članov.

8. člen

Klub je pri svojem delovanju avtonomen v mejah, ki jih določajo ta statut, Manifest Mladega foruma SD, pravilniki Mladega foruma SD ter sklepi Kongresa in Predsedstva. Sklepi predsedstva, ki se navezujejo na aktivnosti klubov, imajo veljavo priporočila.

9. člen

Način ustanovitve kluba, pravice in dolžnosti članov, minimalna sestava in mandat organov kluba so predmet pravilnika, ki ga sprejme Predsedstvo. Klub s pravili kluba določi ostala vprašanja, pomembna za delovanje kluba. Poleg tega mora sprejeti tudi sklep, na območju katerih občin deluje.

10. člen

Klub je ustanovljen, ko se izvede ustanovna konferenca kluba in ko se vpiše v register klubov Mladega foruma SD, ki ga vodi Generalni(na) sekretar(ka). Pogoj za vpis v register klubov je usklajenost pravil kluba s statutom Mladega foruma, ki jo potrdi Nadzorni odbor.

11. člen

Klub v ustanavljanju lahko združuje tudi manj kot 10 članic in članov.
Predstavni(ki/ce) kluba v ustanavljanju lahko sodelujejo pri delu organov Mladega foruma SD, vendar nimajo pravice do glasovanja. Člani(ce) kluba v ustanavljanju lahko kandidirajo za člane organov Mladega foruma.

12. člen

Najvišje telo kluba je konferenca. Klubsko konferenco sestavljajo vse njegove članice in člani. Konferenca kluba veljavno odloča, če je prisotnih vsaj deset članic in članov kluba. Konferenca kluba sprejema in spreminja pravila kluba, izvoli organe kluba ter ocenjuje delo kluba med dvema sejama konference. Konferenca kluba se sestaja vsaj enkrat letno.

Če klub v obdobju dveh let ne izvede konference in ne pošlje zapisnika generalnemu sekretarju Mladega foruma, izgubi status kluba.

ii. Regije

13. člen

Klubi in klubi v ustanavljanju medsebojno sodelujejo znotraj regijskih enot. Regijskih enot je 8 in posnemajo volilne enote za volitve poslancev v Državni zbor RS z izjemo 3. in 4. volilne enote, za kateri se smiselno uporablja organiziranost Socialnih demokratov. Delovanje, poimenovanje in oblikovanje regijskih enot določa pravilnik, ki ga sprejme Predsedstvo.

14. člen

Delo regijske enote vodi svet regijske enote, ki ga sestavljajo predsednik(ica) vsakega kluba v posamezni regijski enoti, regijski(a) sekretar(ka) in član predsedstva, ki pripada posamezni regijski enoti. Svet regijske enote: (1) obravnava vprašanja, pomembna za delovanje Mladega foruma SD na njenem območju; (2) skrbi za povezovanje klubov znotraj, regijske enote (3) oblikuje stališča in predloge regijske enote za odločanje njenih predstavnikov na sejah organov Mladega foruma SD in (4) imenuje regijskega(ko) sekretarja(ko).

15. člen

Delo regijske enote usklajuje regijski(a) sekretar(ka), ki ga/jo imenuje svet regijske enote najkasneje en mesec po Kongresu Mladega foruma. Naloge regijskega(e) sekretarja(ke) so: obojestransko obveščanje o aktivnostih Mladega foruma SD na državni, regijski in lokalni ravni, usklajuje delo klubov znotraj posamezne regijske enote, klubom zagotavlja pomoč pri organizaciji aktivnosti, skrbi za izvajanje državnih projektov na ravni posamezne regijske enote in izvaja druge naloge po sklepu sveta regijske enote in Predsedstva Mladega foruma SD.

IV. ORGANI IN TELESA MF

16. člen

Organi Mladega foruma SD so: (1) Kongres, (3) Predsedstvo in (4) Nadzorni odbor. Individualna organa v Mladem forumu SD sta (1) Predsedni(k/ca) Mladega foruma SD in (2) Generaln(i/a) sekretar(ka) Mladega foruma SD, ki imata vsak svoj kolegij.

17. člen

Članstvo v Nadzornem odboru je nezdružljivo s članstvom v drugih organih ali individualnih organih Mladega foruma SD ali funkcije in članstvo v organih na lokalni in regijski ravni Mladega foruma SD.

Funkcija Predsednik(a/ice) in Generaln(ega/e) sekretar(ja/ke) je nezdružljiva s članstvom v organih Mladega foruma SD, funkcijah ali članstvu v organih na lokalni in regijski ravni Mladega foruma SD, razen v Predsedstvu in v telesih, za katere je to izrecno navedeno v tem statutu.

i. Kongres MF SD

18. člen

Kongres Mladega foruma SD je najvišji organ Mladega foruma SD. Člani(ice) Kongresa so: (1) delegatke in delegati vsakega kluba, ki je kot klub vpisan v register klubov Mladega foruma SD – število delegatk in delegatov klubov je določeno v 19. členu Statuta; (2) Predsedni(k/ca); (3) Generaln(i/a) sekretar(ka); (4) Podpredsednik in Podpredsednica; (5) izvoljeni članice in člani Predsedstva; (6) regijski sekretarji in sekrtarke in (7) Predsedni(k/ca) in članice ter člani Nadzornega odbora.

Na kongres so vabljeni tudi predstavnice in predstavniki klubov v ustanavljanju.

19. člen

Število delegatk in delegatov kluba se določi na naslednji način: Klubi, ki imajo manj kot 50 članic in članov, imajo na Kongresu eno delegatko in enega delegata. Klubi, ki imajo več kot 50 članic in članov, imajo na kongresu dve delegatki in dva delegata. Natančno število delegatov za vsak klub določi Predsedstvo na predlog Generalnega(e) sekretarja(ke), ki predlog sestavi na podlagi centralne evidence članstva Mladega foruma SD.

Vsak delegat(ka) Kongresa ima pri glasovanjih en glas.

Vsak(a) delegat(ka) Kongresa lahko na kongresu nastopa in glasuje le v eni vlogi, tako da so funkcije na Kongresu medsebojno nezdružljive.

20. člen

Kongres Mladega foruma SD: (1) sprejema Manifest in Statut Mladega foruma SD; (2) izvoli Predsedni(ka/co) Mladega foruma SD; (3) izvoli Generaln(ega/o) sekretar(ja/ko) Mladega foruma SD; (4) izvoli Podpredsednico in Podpredsednika Mladega foruma SD; (5) izvoli članice in člane Predsedstva, ki pripadajo regijskim enotam; (6) izvoli predsedni(ka/co) Nadzornega odbora (7) izvoli članice in člane Nadzornega odbora (8) sprejema poročila organov Mladega foruma SD o delu med dvema sejama Kongresa; (9) sprejema strategijo delovanja Mladega foruma SD; (10) odloča o pritožbah in ugovorih na odločitve organov Mladega foruma SD; (11) sprejema resolucije o pomembnejših programskih usmeritvah Mladega foruma SD in (12) sprejema druga stališča, ki zadevajo Mladi forum SD, (13) sprejme poslovnik o svojem delu.

21. člen

Sejo Kongresa sklicuje Predsedni(k/ca) po sklepu Predsedstva o sklicu seje Kongresa najmanj enkrat na vsaki dve leti. Pobudo za sklic Kongresa poda Predsednik(ca). Predsedstvo mora sprejeti sklep o sklicu seje Kongresa na zahtevo Nadzornega odbora ali ene tretjine klubov vpisanih v register klubov. Sejo Kongresa lahko skliče Predsednik brez predhodnega sklepa Predsedstva v primeru treh zaporednih nesklepčnih sej predsedstva iz razlogov, ki niso na strani predsednika.

ii. Predsedstvo Mladega foruma SD

22. člen

Predsedstvo je najvišji organ Mladega foruma SD med dvema sejama Kongresa. Člani in članice Predsedstva so: član(ica) iz vsake regijske enote, regijski sekretarji(ke), Predsednik(ica), Generalni(a) sekeretar(ka), Podpredsednik in Podpredsednica.
Članice in člani Mladega foruma SD, ki so nosilci individualnih funkcij v organizacijah, katerih član je Mladi forum SD, so vabljeni na seje Predsedstva.

Predsedstvo: (1) uresničuje sklepe in stališča Kongresa; (2) zavzema politična stališča in daje ocene o aktualnih dogajanjih v družbi; (3) pripravlja Manifest Mladega foruma SD; (4) sprejema pravilnike o organiziranju in delovanju Mladega foruma SD v skladu s tem statutom; (5) oblikuje stalna in začasna delovna telesa in njihove vodje za posamezna področja delovanja Mladega foruma SD; (6) imenuje predstavni(ke/ce) Mladega foruma SD v organizacijah katerih član je Mladi forum SD; (7) na predlog Generalnega(e) sekretarja(ke) odloča o proračunu in zaključnem računu Mladega foruma SD; (8) sprejme sklep o sklicu seje Kongresa; (9) na predlog Predsednika imenuje člane kolegija Predsednika; (10) ob soglasju Nadzornega odbora razrešuje neaktivne nosilce individualnih funkcij in člane(ice) organov in imenuje nadomestne nosilce individualnih funkcij in člane(ice) organov, (11) na predlog Generalnega(e) sekretarja(ke) pred vsakim Kongresom določi natančno število ter razrez delegatk in delegatov na Kongresu, (12) vodi postopek podeljevanja odlikovanj Mladega foruma SD; (13) opravlja druga dela in naloge določene s tem Statutom.

23. člen

Predsedstvo veljavno odloča, če je na seji prisotna najmanj polovica članic in članov Predsedstva. Za razrešitve, volitve in imenovanja ter odločanje o proračunu in zaključnem računu Mladega foruma SD se mora za veljavnost odločanja opredeliti več kot polovica vseh članic in članov predsedstva.

Delo Predsedstva vodi Predsedni(k/ca) Mladega foruma SD, ki tudi sklicuje seje Predsedstva.

24. člen

Prvo sejo Predsedstva skliče Predsednik(ca) Mladega foruma SD najkasneje 20 dni po Kongresu, ki je Predsedstvo izvolil.
Predsedstvo se praviloma sestaja vsaj enkrat mesečno.

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno Kongresu.

25. člen

Podrobnejše delovanje Predsedstva je opredeljeno v Poslovniku o delu Predsedstva, ki ga sprejme Predsedstvo najkasneje na svoji drugi seji.

iv. Predsedni(k/ca) Mladega foruma SD

26. člen

Predsedni(k/ca) vodi in predstavlja Mladi forum SD. O svojem delu poroča Predsedstvu in Kongresu.

Predsedni(k/ca): (1) sklicuje seje in vodi delo Predsedstva, (2) skrbi za enotnost usmeritev Mladega foruma SD, (3) vodi politično delo in skrbi za uresničevanje Manifesta Mladega foruma SD in strategije o delovanju Mladega foruma SD, (4) skrbi za sodelovanje Mladega foruma SD s Socialnimi demokrati, (5) sklicuje Kongres na podlagi sklepa Predsedstva. (6) Sklicuje Kongres brez predhodnega sklepa Predsedstva v primeru treh zaporednih nesklepčnih sej predsedstva iz razlogov, ki niso na strani predsednika.

Predsedni(k/ca) je za svoje delo odgovor(en/na) Kongresu.

27. člen

Predsedni(ku/ci) pri delu pomagata podpredsednica in podpredsednik, ki sta mu za svoje delo tudi odgovorna.

28. člen

Predsednik(ca) vodi delo Kolegija Predsednika(ice), ki je sestavljen iz (1) Podpredsenika, (2) Podpredsenice, (3) Generalnega(ne) sekretarja(ke) in poljubnega števila dodatnih članov in članic Kolegija Predsednika(ice). Kolegij Predsednika(ice) predvsem svetuje Predsedniku(ici) pri njegovem(njenem) delu in sprejema začasne odločitve kadar Predsedstvo zaradi objektivnih okoliščin ne more zasedati. Sestavo dodatnih članov Kolegija Predsednika(ice) na predlog Predsednika(ice) imenuje Predsedstvo na predlog Predsednika(ice).

v. Generaln(i/a) sekretar(ka) Mladega foruma SD

29. člen

Generaln(i/a) sekretar(ka): (1) zagotavlja pogoje za nemoteno delo organov Mladega foruma SD; (2) skrbi za uresničevanje sklepov in stališč Predsedstva, ki zadevajo organiziranost in delovanje Mladega foruma SD; (3) skrbi za finančno in materialno poslovanje Mladega foruma SD; (4) predstavlja Mladi forum SD v pravnem prometu; (5) opravlja druge zadolžitve, ki ji oziroma mu jih naložijo Predsedstvo, ali Kongres, (6) vodi Kolegij Generalnega(ne) sekretarja(ke).

Generaln(i/a) sekretar(ka) je za svoje delo odgovor(en/na) Kongresu. O svojem delu redno poroča Predsedstvu.
V njegovi/njeni odsotnosti ga/jo nadomešča namestni(k/ca), ki ga/jo lahko predlaga Generaln(i/a) sekretar(ka) in potrdi Predsedstvo.

30. člen

Generalni(na) sekretar(ka) vodi delo Kolegija Generalnega(ne) sekretarja(ke), ki je sestavljen iz regijskih sekretarjev(k) in poljubnega števila članov in članic, ki jih na predlog Generalnega(ne) sekretarja(ke) imenuje Predsedstvo. Kolegij Generalnega(ne) sekretarja(ke) pomaga Generalnemu(ni) sekretarju(ki) pri izvajanju njegovih(njenih) pooblastil in operatvno ter organizacijsko vodi Mladi forum SD v skladu z navodili Predsedstva, predvsem pa skrbi za (1) financiranje delovanja Mladega foruma SD, (2) finančno poslovanje Mladega foruma SD, (3) administrativne in organizacijske zadeve, (4) odnose z javnostmi, (5) informiranje klubov in članic in članov Mladega foruma SD, (6) zagotavlja tehnično podporo organom Mladega foruma SD in drugim delovnim telesom (7) pošlje sprejete pravilnike vsem lokalnim klubom Mladega foruma SD v sedmih dneh od sprejetja (8) ter skrbi za ostale zadolžitve, ki mu jih naložijo Predsedstvo in Kongres.

vi. Podpredsednica in podpredsednik

31. člen

Podpredsednica in podpredsednik: (1) nadomeščata predsednika oz. predsednico v njegovi/njeni odsotnosti, (2) koordinirata projekte na nacionalni ravni, (3) pokrivata področja dela Mladega foruma SD, za katera ju pooblasti Predsednik(ica), in (4) opravljata druge zadolžitve, ki jima jih naložijo Predsedstvo ali Kongres.

viii. Stalna in začasna delovna telesa Mladega foruma SD

32. člen

Mladi forum SD ima pod okriljem Predsedstva organizirana stalna in začasna delovna telesa, ki zasledujejo programske cilje Mladega foruma SD na področju, za katerega so zadolžene.

Predsedstvo lahko po svoji presoji ali na izražen interes drugih organov in članstva ustanovi tudi druga začasna delovna telesa. Njihove pristojnosti določi Predsedstvo. Delovanje stalnih in začasnih delovnih teles ureja pravilnik, ki ga sprejme Predsedstvo.
Stalna in začasna delovna telesa Mladega foruma SD sestavljajo: (1) zainteresirane članice in člani Predsedstva; (2) zainteresirane članice in člani Mladega foruma SD.

Delo posameznega stalnega delovnega telesa vodi s strani Predsedstva imenovan vodja delovnega telesa.

Stalna delovna telesa izvršujejo naloge s področja svojega dela, pri čemer: (1) uresničujejo sklepe in stališča Kongresa in Predsedstva, ki zadevajo področje njihovega dela; (2) obravnavajo zadeve s področja svojega dela (4) opravljajo druge naloge, ki jim jih naloži Predsedstvo.

Stalna in začasna delovna telesa so za svoje delo odgovorne Predsedstvu.

33. člen

Natančno imenovanje in delovanje stalnih in začasnih delovnih teles določa pravilnik, ki ga sprejme Predsedstvo.

x. Projekti Mladega foruma SD na državnem ali mednarodnem nivoju

34. člen

Predsedstvo lahko na lastno pobudo ali na predlog Predsednika(ce) projekt razglasi za državni projekt Mladega foruma SD, če se projekt izvaja na državnem nivoju in je v njegovo delo vključeno večje število klubov in/ali regijskih enot ali če se z izvajanjem državnega projekta zasledujejo določeni strateški interesi Mladega foruma SD.

35. člen

Državne projekte vodi vodja projekta, ki ga/jo na predlog Predsednika(ice) Mladega foruma SD imenuje Predsedstvo. O izvajanju državnih projektov vodje projektov obveščajo predsedstvo, ki delo pri izvajanju državnih projektov tudi usmerja.

36. člen

Mednarodni projetki mladega foruma SD, so tisti projekti, ki jih Mladi forum organizira skupaj z tovariškimi ali drugimi organizacijami iz drugih držav. Za imenovanje vodij projektov, koordinacijo in izvedbo mednarodnih projetkov se smiselno upošteva prejšnji člen.

xi. Nadzorni odbor Mladega foruma SD

37. člen

Nadzorni odbor sestavljajo: (1) predsednik oz. predsednica Nadzornega odbora; (2) štiri (4) članice ali člani Nadzornega odbora.

38. člen

Nadzorni odbor: (1) nadzira finančno in materialno poslovanje Mladega foruma SD; (2) med sejama kongresa razlaga statut na zahtevo organov Mladega foruma SD na vseh ravneh organiziranosti; (3) po lastni presoji ocenjuje skladnost aktov, ravnanj in odločitev organov, klubov, sekcij in drugih teles Mladega foruma SD s tem statutom, pravilniki in pravnim redom Mladega foruma SD; (4) odloča o pritožbah na sprejete sklepe, ki jih sprejemajo organi Mladega foruma SD na vseh ravneh organiziranosti; (5) vodi postopek ugotavljanja odgovornosti in sprejema sklepe o zamrznitvi članstva v Mladem forumu SD; (6) daje soglasje k razrešitvi neaktivnega člana Predsedstva; (6) opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta; (7) Sprejema ugotovitveni sklep o prepovedi ponovnega kandidiranja v organih Mladega foruma SD.

39. člen

Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi predsedni(k/ca) Nadzornega odbora.

Predsednik lahko skliče sejo na predlog vsaj ene(ga) (1) član(a/ice) Nadzornega odbora. Zavrnitev sklica mora dotičnemu član(u/ici) obrazložiti pisno v sedmih (7) dneh od prejema predloga.

Predsednik mora sklicati sejo na zahtevo vsaj dveh (2) članov Nadzornega odbora.

Predsednik mora sejo Nadzornega odbora sklicati v enaindvajsetih (21) dneh od prejema predloga, zahteve ali pritožbe.

40. člen

Nadzorni odbor se sestaja vsaj enkrat na tri mesece.

Član(ica) Nadzornega odbora se mora izločiti iz postopka odločanja v primeru, da je oseba, ki je obravnavana v postopku z njim v partnerskem razmerju, v sorodstvu v stranski vrsti do četrtega kolena ali pa sta člana istega lokalnega kluba Mladega foruma.

Delo in postopke Nadzornega odbora določa poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Kongresu, kateremu tudi poroča.

V. ODLOČANJE

41. člen

Organi Mladega foruma SD veljavno odločajo, če je prisotna polovica članic oziroma članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih, razen če s Statutom ni določeno drugače.

42. člen

Delovanje Mladega foruma SD je javno. Organi Mladega foruma SD lahko z obrazloženim sklepom o internih zadevah Mladega foruma SD razpravljajo in odločajo brez javnosti.

VI. VOLITVE IN MANDATI

43. člen

Članice in člani organov v Mladem forumu SD se volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja. Postopke in merila za volitve članic in članov organov določa pravilnik o volitvah, ki ga sprejme Predsedstvo. Če se zaradi predlagane spremembe Statuta pojavi nov organ, postopke in merila za volitve članic in članov novega organa določi Predsedstvo s sklepom.

44. člen

Kandidatke in kandidati za članice in člane organov Mladega foruma SD na vseh ravneh organiziranosti na dan izvolitve ne smejo biti starejše oziroma starejši od 30 let.

45. člen

Mandat članic in članov organov traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

46. člen

Pri sestavi organov se smiselno upošteva načelo enakopravne zastopanosti spolov, da je lahko najmanj ena tretjina (1/3) članic oziroma članov organov istega spola.

Način uveljavitve načela enakopravne zastopanosti spolov podrobneje ureja pravilnik, ki ureja področje volitev in imenovanj, ki ga sprejme Predsedstvo.

VII. PRENEHANJE FUNKCIJ

47. člen

Organ oziroma posamezn(i/e) člani(ce) organov imajo pravico odstopiti. V primeru svojega odstopa opravljajo svoje funkcije do izvolitve oziroma imenovanja novega organa oziroma njegovih članic in članov, vendar najdlje tri mesece.

Če neupravičeno takoj prenehajo z opravljanjem svojih funkcij, izgubijo z ugotovitvenim sklepom Nadzornega odbora pravico voliti in biti voljen(a) v organih Mladega foruma SD za obdobje dveh let od dneva odstopa. O neupravičenosti takega ravnanja odloča Nadzorni odbor na pobudo kateregakoli organa Mladega foruma SD. V primeru, da so do ugotovitve zgoraj omenjenega ravnanja že volile oziroma volili ali bile izvoljene oziroma bili izvoljeni, volitve ne morejo biti razveljavljene.

V primeru odstopa imenuje Predsedstvo za čas do izvolitve nov(ega/e) član(a/ice) organa vršil(ca/ko) dolžnosti član(a/ice).

V primeru dvakratne zaporedne neupravičene odsotnosti ali petkratne neupravičene odsotnosti s seje organa v času trajanja mandata organa se član(a/ico) organa lahko razreši iz organa. Predsedstvo Mladega foruma v takšnem primeru imenuje vršil(ca/ko) dolžnosti član(a/ice).

48. člen

Glasovanje o konstruktivni nezaupnici član(u/ici) organa, se izvede na zahtevo tretjine članic in članov organa Mladega foruma SD ali na zahtevo Nadzornega odbora. O konstruktivni nezaupnici odloča Predsedstvo. Če je konstruktivna nezaupnica izglasovana je član(ica) organa razrešen(a) in mandat nastopi novo izvoljen(a) član(ica) organa.

49. člen
(prenehal veljati)

50. člen

V primeru prenehanja funkcije se začne postopek za nadomestne volitve, ki se izvedejo po postopku za redne volitve.

VIII. GOSPODARJENJE V MLADEM FORUMU

51. člen

Mladi forum SD si sredstva za delovanje pridobiva s članarino, prispevki fizičnih in pravnih oseb ter iz drugih virov skladno z zakonom.

52. člen

Gospodarjenje Mladega foruma SD podrobneje ureja pravilnik o finančnem poslovanju Mladega foruma SD, ki ga sprejme Predsedstvo. V vsakem proračunskem obdobju je namenjena najmanj 1/3 sredstev Mladega foruma SD za delovanje lokalnih klubov.

53. člen

Mladi forum SD ima lastne oblike in načine informiranja. Ustanoviteljska in izdajateljska razmerja se opredeli s pravilnikom, ki ga na predlog predsedstva sprejme Predsedstvo.

IV. ZNAK IN IME

54. člen

Znak Mladega foruma SD je rdeč kvadrat. V srednjem delu kvadrata se nahaja bel napis Mladi forum in pod njim Socialnih demokratov.

55. člen

Polno ime Mladega foruma SD je Mladi forum Socialnih demokratov Slovenije, enakopravno pa se lahko uporabljajo tudi krajša imena in kratice Mladi forum Socialnih demokratov, Mladi forum SD, Mladi forum in MF SD.

X. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

56. člen

Statut Mladega foruma SD, njegove dopolnitve in spremembe, sprejema Kongres z dvotretjinsko večino prisotnih članic in članov Kongresa.

57. člen

Pravilnike, ki še niso bili sprejeti in so navedeni v tem Statutu, mora predsedstvo sprejeti v treh mesecih od dneva sprejema tega Statuta na Kongresu. Pravilniki, ki so že v veljavi mora predsedstvo revidirati in ugotoviti skladnost s tem Statutom v šestih mesecih od sprejema tega Statuta.

58. člen

Statut Mladega foruma SD, njegove dopolnitve in spremembe, začnejo veljati po treh mesecih od sprejetja statuta na kongresu.

Sprejeto na 23. Kongresu Mladega foruma SD v Ljubljani, dne 29. 2. 2020.

Predsednik Mladega foruma SD
Luka Goršek